Op dit moment lijkt de onvrede over de zorg hèt thema tijdens de verkiezingen.

Als u zorg ook belangrijk vindt, kan ik mij voorstellen dat u bij het uitbrengen van uw stem rekening houdt met wat de partijen voor plannen hebben. We hebben de verkiezingsprogramma’s van de 10 grootste partijen dus eens vergeleken en ons vooral gefocust op eigen bijdrages/risico, mantelzorg en cliëntondersteuning. Wat zeggen de partijen op dát gebied over de zorg?
Alle partijen geven eigenlijk min of meer aan dat ze in willen zetten op preventie (dus gezonde leefstijl) en op eHealth (communicatie en behandeling online). Daarnaast willen ze PGB behouden en geven ze aan kwalitatief goede zorg belangrijk te vinden. Sommige partijen (zoals D66 en PVV) laten het daar ook bij en doen verder weinig concrete voorstellen, op onze drie gekozen onderwerpen. Deze partijen kunnen we dus ook niet benoemen in (alle) onderstaande vergelijkingen, ondanks dat wij ze wel meegenomen hebben.

Eigen Bijdrage/Risico

Ten aanzien van de eigen bijdragen die de gemeentes en de WLZ heffen, lezen wij niets terug in de verkiezingsprogramma’s. Maar ten aanzien van de eigen risico’s willen PvdA, PVV, Groen Links, Partij van de Dieren, Denk en de SP het eigen risico afschaffen en via een (kleine) belastingverhoging compenseren. Hiermee komen ze tegemoet aan die groep die nu zorg-mijdend gedrag vertoond omdat ze bang zijn voor de rekening. Wat ons betreft dus een goed standpunt! CDA, Christen Unie en 50+ stellen een verlaging voor, waarbij 50+ aangeeft toe te willen werken naar volledige afschaffing. VVD wil het eigen risico ‘slim inzetten om oneigenlijk gebruik van de zorg terug te dringen’. Wat zegt de partij hiermee werkelijk? Je zou hieruit kunnen afleiden dat ze de eigen bijdrage wil verhogen. Eén ding is zeker: ze wil het NIET verlagen of afschaffen. Daarnaast geeft de VVD aan dat ze mensen met eigen vermogen willen beschermen door de vermogens inkomensbijtelling te verlagen. Partij van de Dieren, SP, Artikel 1 en 50+ willen een nationaal zorgfonds (dus terug naar het oude ziekenfonds), zodat iedereen dezelfde goede zorg heeft. Dit beperkt weliswaar je keuzevrijheid, maar zorgt ook dat er niet meer veel geld wegvloeit in de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars.

Mantelzorg

Eigenlijk geven bijna alle partijen aan dat ze mantelzorgers belangrijk vinden en dat deze maximaal ondersteund en ontlast moeten worden, maar de concrete regelingen die ze voorstellen lopen wel sterk uitéén. Zo willen GroenLinks en de Partij van de Dieren mantelzorgers meer waarderen en hen een status geven, door zorgtaken (financieel) te belonen. SP stelt voor om een steunpunt per gemeente in te richten voor mantelzorgers en wil de zorg die van gemeentes moet komen (net als Denk) gieten in een basispakket, zodat het bij alle gemeentes gelijk geregeld is. De meest concrete voorstellen komen van de ChristenUnie. Zij wil een Mantelzorgfonds instellen (kosten kunnen dan door werkgevers verhaald worden bij de overheid), een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers en het mogelijk maken dat u vrije dagen kunt schenken aan een mantelzorgende collega.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Over onafhankelijke cliëntondersteuning zegt alleen de VVD iets. Deze partij zegt dat gemeenten onafhankelijke ondersteuning aan moeten bieden aan iedereen die dat wil. Als er vragen zijn over de zorg, behoefte is aan een luisterend oor of hulp nodig is bij het indienen van een aanvraag moet de ondersteuner altijd klaar staan. En als je niet tevreden bent, hebt je recht op een andere ondersteuner. Ondanks dat het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning nu al bestaat, is die keuzevrijheid die de VVD benoemt dus een belangrijke toevoeging.

Onze keuze

Al met al weten we nu nog niet waarop we moeten stemmen. Wij zouden graag willen dat zowel de eigen bijdrages als het eigen risico afgeschaft werden; dat de mantelzorger financieel beloond wordt en kan rekenen op de toegevoegde maatregelen van de CU, en dat de onafhankelijke cliëntondersteuning van de VVD wordt ingevoerd… Tja…

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!